Přejít k hlavnímu obsahu

Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího JP Outlets, s.r.o. IČO: 24317373, DIČ: CZ24317373se sídlem Bezdězská 251, Bradlec 29306.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě vyměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Po uplynutí záruční doby není možno uplatnit jakékoliv výhrady k dodanému zboží.

  • Reklamovat lze pouze závady na zboží prodaném kupujícímu, které nebyly nebo nemohly být při převzetí  zboží patrné. Kupujícímu se doporučuje, aby při převzetí zásilky od dopravce zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
  • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti s nepřiměřeným, neodborným, nevhodným nebo nepatřičným užitím věci. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

POSTUP PŘI REKLAMACI :

Pokud posíláte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit:

     - kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,

     - popis závady a vaše kontaktní údaje

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář - ke stažení.

Reklamované zboží společně s nezbytnými dokumenty zašlete na adresu : SPORT PRACHOV - reklamační oddělení, Palackého 73, 506 01  Jičín

  • Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit.
  • Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s projevem vůli kupujícího směřující k reklamaci. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má spotřebitel práva jako by se jednalo o vadu, kerou nelze odstranit.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva :

  • jde-li o vadu odstranitelnou - právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (opravena), a prodávající je povinnen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou - právo na výměnu vadného zboží nebo přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

Newsletter

Chcete být informování o akcích a slevách na Outdoor-store.cz ?