774 890 564
v pracovní dny 9 - 17 hodin

tel.: 774 890 564

Prázdný košík

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu SPORT PRACHOV provozovaného na internetové adrese www.outdoor-store.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Prodávajícím je společnost JP Outlets, s.r.o., Bezdězská 251, 293 06  Bradlec, IČO : 24317373, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 196043.
 3. Kupujícím je spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním tak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou čnností či při samstatném výkonu svého povolání, pprípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (zejména §1810 a násl., §1820 a násl. a §2079 a násl.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává platnou okamžikem jejího zveřejnění na webovém rozhraní obchodu.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží, včetně DPH. Stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP zveřejněných na webu internetového obchodu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
 3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu, a to včetně DPH.
 2. Společně s kupní cenou zboží je kupující  povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce.
 4. Při bezhotovostní platbě bankovním převodem bude prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího email s číslem účtu a variabilním symbolem. Kupující je v takovém případě povinen při úhradě uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícho. Kupující je povinen cenu v případě bezhotovostního převodu zaplatit nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). V případě, že nebude v této době kupní cena uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.

IV. Způsob dodání, převzetí zboží

 1. Způsob dodání / převzetí zboží si kupující zvolí v rámci své objednávky.
 2. Zboží je expedováno pouze v pracovní dny, obvykle 2-5 dnů po přijetí objednávky. V případě platby kupní ceny bankovním převodem na účet prodávajícího začíná tato lhůta běžet až poté, co je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zpoždění zásilky (vánoční období, sezónní výprodej, aj.) bude prodávájící kupujícího o takovém zpoždění obratem informovat. V tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 3. Při převzetí zboží v kamenné prodejně bude kupující vyzván ve lhůtě 1-5 dnů po přijetí objednávky k jejímu vyzvednutí. Pokud taková objednávka nebude hrazena předem, bude zboží na prodejně rezervováno maximálně po dobu 5 dnů ode dne výzvy k vyzvednutí. Den následující po této lhůtě kupní smlouva zaniká a zboží bude uvolněno do volného prodeje.
 4. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto uvést do dodacího listu. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě není prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst.5 tohoto článku kupujícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů spojených s takovým opakovaným doručováním, a to zejména poplatek za uskladnění podle platných právních předpisů a náklady za opakované doručování, resp. dodání s jiným způsobem doručení. Tyto dodatečné náklady spojené s doručováním uhradí kupující prodávajícímu v termínu, uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.
 6. Prodávající zajišťuje dopravu zakoupeného zboží pouze v rámci České republiky.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

 1. Prodávající kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech :

 • pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktulizacemi skladových zásob
 • pokud dojde ke zjevné chybě v ceně zboží
 • pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům.

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu a pokud se strany nedohodnou jinak, je prodávající oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a to bez jakýchkoli nároků na straně kupujícího.

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostřeků komunikace na dálku (v interntovém obchodě) má kupující v souladu s par.1829 odst.1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a pokud možno s visačkami. Zároveň musí být přiložena okopírovaná faktura a na ní číslo účtu, na který si kupující přeje vrátit kupní cenu. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což by bylo nelegitimním obcházením zákona se všemi důsledky plynoucími z takového nelegitimního jednání kupujícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující s tímto započtením souhlasí a to ve výši škody, kterou určí jednostranně prodávající. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, vrátit kupujícímu finanční prostředky převodem na účet, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá.
 4. Vracené zboží zašle kupují na adresu : SPORT Prachov, Palackého 73, 506 01  Jičín. Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.
 5. Vracení zboží je možné uskutečnit i v kamenné rodejně. Pokud se kupující rozhodne pro tuto variantu, donese zboží na prodejnu v původním obalu se všemi potřebnými dokumenty. Obsluha na prodejně vystaví doklad o převzetí zboží. Kupní cenu nelze vyplatit v hotovosti na pokladně prodejny, ale bude kupujícímu zaslána na účet (případně složenkou).
 6. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v těchto případech :
 • věci upravené na míru
 • zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen.

VI. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 2. Nároky kupujícího z vadného plnění (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2177 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Reklamované zboží společně s reklamačním listem zašle kupující na adresu SPORT Prachov - reklamační oddělení, Palackého 73, 506 01  Jičín. Kupujícímu doporučujeme předložit zboží k reklamaci čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče).
 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.
 5. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství a doklad o zaplacení.
 6. Následně bude reklamace posouzena. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má spotřebitel práva dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., tedy právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, opravou věci, slevou z kupní ceny nebo odstoupením od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 7. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.
 8. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva :
 • jde-li o voda odstranitelnou - právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (opravena), a prodávající je povinnen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou - právo na výměnu vadného zboží nebo přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely plnění předmětu smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje  při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.
 4. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, případě písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to v jakékoli podobě,bez vzniku jakýchkoliv nákladů na straně kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.5.2015.

 

 

 

X